غیر فعال کردن Autoconfiguration IPv4 از طریق رجیستری

autoconfiguration IPv4

 1. در رجیستری به این آدرس میرویم:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\adaptername
  ( در قسمت adapter name کارت شبکه مورد نظر خودمان را انتخاب میکنیم )
 2.  یک کلید رجیستری از نوع REG_DWORD با نام IPAutoconfigurationEnabled میسازیم.
 3. مقدار آنرا برابر ۰ قرار میدهیم.
 4. دستگاه را ریست میکنیم.

 

 

 1. Use Registry Editor to create the following registry key, where <var>adapter name</var> is the name of the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) configured adapter where you want to disable APIPA:
 2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<var>adapter name</var>
 3. Add the following value to this key:
 4. Value name: IPAutoconfigurationEnabled
  Value type: REG_DWORD
  Value in hexadecimal: 0 (A value of 0 disables APIPA support on this adapter)
 5. NOTE: If the IPAutoconfigurationEnabled entry is not present, a default value of 1 is assumed, which indicates that APIPA is enabled.
 6. After you make this change, restart your computer.